Huisregels

Om onze werkzaamheden goed te organiseren en misverstanden te voorkomen, heeft onze praktijk onderstaande praktijkregels opgesteld.
Alle patiënten dienen op de hoogte te zijn van onderstaande informatie.

AFSPRAKEN EN BEHANDELINGEN

 • We streven naar een goede mondgezondheid voor al onze patiënten. U wordt door ons opgeroepen voor de controle. In de regel wordt er tijdens een periodieke controle geen behandeling uitgevoerd. Indien behandeling noodzakelijk blijkt, wordt hiervoor een nieuwe afspraak met u gepland.
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de periodieke controle na te komen. Wij zullen u adviseren op welke termijn we u graag zien voor periodieke controles. Op deze manier kunnen wij tijdig mogelijke problemen of eventuele veranderingen in uw mond ontdekken.
 • Behandelingen worden uitgevoerd volgens afspraak.
 • Voor het stellen van de juiste diagnose worden er periodieke röntgenfoto’s genomen. Deze kleine röntgenfoto’s (bitewings) worden eens per 1 tot 4 jaar genomen. In geval van pijnklachten of bij het zien van bijzonderheden tijdens een periodieke controle kunnen tussentijds ook foto’s worden genomen.
 • Een tandarts kan, ten alle tijden, taken delegeren aan daarvoor opgeleide (preventie-) assistenten en/of mondhygiënisten en/of tandartsen in opleiding.
 • Heeft u een afspraak en wilt u deze verzetten of annuleren dan dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door te geven. Indien dit niet gebeurt, zijn wij gerechtigd de door ons gereserveerde tijd en onkosten in rekening te brengen. Dit kan oplopen tot het volledige bedrag van de geplande behandeling en de daarbij behorende declaraties.
 • Zodra u de nota met de kosten voor het niet nakomen van de afspraak heeft voldaan kunt u weer een nieuwe afspraak maken.
 • Wanneer u regelmatig verzuimt om afspraken na te komen, kunnen wij niet de juiste zorg verlenen volgens onze normen en waarden. Het is daarom verstandig een behandelaar buiten onze praktijk te zoeken die aan uw wensen voldoet.

BETALINGEN

De declaraties worden verzorgd door INFOMEDICS. Zij zullen uw nota 1 á 2 weken na uw afspraak via e-mail toesturen. U dient de nota te voldoen binnen de gestelde termijn onder vermelding van het declaratienummer. Bij vragen over uw nota dient u contact op te nemen met INFOMEDICS , telefoonnummer: 036-2031900. https://www.infomedics.nl/vraag-en-antwoord

Betalingsvoorwaarden

Algemeen – facturen rechtstreeks van Van Vliet Tandartsen ontvangen

1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van een tandarts, orthodontist of kaakchirurg, verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelings- overeenkomst en worden voor of bij het sluiten van deze overeenkomst aan de patiënt ter hand gesteld.

2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger verstaan.

3. De kosten van behandeling worden berekend overeen- komstig de geldende tarievenlijst, zoals deze is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Techniekkosten worden apart in rekening gebracht.

4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient hij deze uiterlijk 24 uur tevoren af te zeggen. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet op tijd af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd in rekening brengen indien in deze tijd geen andere declarabele werkzaamheden konden worden verricht. Als de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening wordt gebracht, zal dit een naar redelijkheid vast te stellen percentage (0-100) van het bedrag van de voorgenomen behandeling betreffen. Betrof de afspraak een behandeling orthodontie, dan zal dit bedrag in beginsel gelijk zijn aan het consulttarief. Indien een uitgebreid onderzoek of plaatsing of verwijdering van apparatuur was voorzien, kan het vier- voudige van het consulttarief in rekening worden gebracht.

5. Voorafgaand aan iedere uitgebreide, ingrijpende en/of orthodontische behandeling wordt de patiënt duidelijk en desgevraagd schriftelijk geïnformeerd over de behandeling (aard, doel, gevolgen, risico’s, eventuele alternatieven en vooruitzichten), het begrote honorarium en het begrote bedrag aan techniekkosten. De patiënt wordt eveneens geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%, anders dan ten gevolge van een tussentijdse wijziging van de tarieven door de NZa. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP), tel. 0900 202 5012 (betaald servicenummer).

7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behan- deling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij de kosten voldoet.

Betalingstermijn en sancties

8. De patiënt dient de rekening binnen 30 dagen na de nota- datum te voldoen. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen.

9. Indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de patiënt een rente verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, berekend over de periode van verzuim. De patiënt ontvangt een betalingsherinnering.

10. Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten.

11. Indien de zorgverlener een tweede en eventuele daarop- volgende betalingsherinnering stuurt, wordt de patiënt per betalingsherinnering € 3,50 aan kosten in rekening gebracht.

12. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassokosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buiten- gerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 37,- (exclusief BTW). Indien kan worden aangetoond dat er hogere kosten zijn gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren om volledige betaling buiten rechte te verkrijgen, komen ook deze voor rekening van de patiënt.

13. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en).

14. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

15. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.

16. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelingsovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen.

17. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Deze betalingsvoorwaarden zijn op 16 mei 2007 door de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 150/2007.

WIJZIGINGEN

 • Iedere wijziging in uw persoonlijke gegevens of die van uw kind of familielid zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer, verzekering en huisarts dient u aan onze baliemedewerker door te geven.
 • Iedere wijziging in uw gezondheidstoestand, dient u bij uw bezoek aan de behandelaar te melden.

KLACHTEN

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw behandelaar of over de praktijk. Deze klachten dient u in eerste instantie te melden (schriftelijk, telefonisch of per e-mail) bij één van de medewerkers. Wij streven ernaar uw klacht binnen korte tijd op te lossen. Indien u niet tevreden bent met onze oplossing, kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen via de klachtencommissie van het KNMT.

SECOND OPINION

Een second opinion is bedoeld als beoordeling en het inwinnen van advies voor het laten behandelen van uw gebit. Met het advies en verslag van onze behandelaar kunt u vervolgens in gesprek gaan met uw eigen tandarts. Het inschrijven bij ons in de praktijk is dan niet meer mogelijk.

ONGEWENST GEDRAG

Ongewenst gedrag is binnen Van Vliet Tandartsen onacceptabel. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: fysieke en verbale agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie, die als ongewenst of ongewild worden ervaren door betrokkenen en redelijkerwijs een inbreuk op diens integriteit vormen.

Na één waarschuwing kunnen wij er bij een volgend incident voor kiezen om u uit ons bestand te verwijderen.

Wij staan voor respectvolle omgangsvormen jegens een ieder.

OVERIG

 • In de praktijk zijn er geen huisdieren toegestaan (m.u.v. blinde geleide-, en/of hulphonden).
 • Roken (inclusief e-sigaretten), mobiel telefoneren, het afspelen van geluid en eten/drinken (m.u.v. water) zijn niet toegestaan in wacht-/behandelkamers.

BEGROTINGEN

 • U ontvangt van ons een kostenbegroting/indicatie indien de kosten hoger zijn dan €250,-. De begroting die u van ons krijgt is gebaseerd op de huidige situatie en saneringsvorm.
  De geldigheid van deze prijsopgave is beperkt tot de vermelde behandelingen en prestaties.
 • Wanneer tijdens de behandeling door de zorgverlener noodzakelijk gebleken uitgevoerde prestaties uitgevoerd worden, die niet in de prijsopgave vermeld stonden, worden deze in rekening gebracht conform de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), tenzij anders overeengekomen.
  De zorgverlener zal daarvan niet een nieuwe schriftelijke prijsopgave vooraf doen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 • De voorwaarden in een begroting van Van Vliet Tandartsen zien er als volgt uit:
 • Ik verzoek u deze prijsopgave voor akkoord te ondertekenen en deze te retourneren. Volledigheidshalve deel ik u mede dat op alle behandelovereenkomsten tussen u en de zorgverlener onze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • De in deze prijsopgave genoemde prijzen zijn geldig gedurende een periode van 2 maanden na de datum van deze prijsopgave. Met een jaarwisseling kunnen de tarieven ook wijzigen.
  Na afloop van deze periode kunnen hieraan geen rechten meer worden ontleend.
 • De zorgverlener is ten allen tijde gerechtigd de prijsopgave schriftelijk in te trekken en/of te wijzigen in het geval van tussentijdse wijzigingen van de tarieven die worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.
 • Voor de materiaal-en techniekkosten geldt dat de zorgverlener zich het recht voorbehoud om door de leveranciers aan hem doorgerekende prijswijzigingen aan de patiënt door te berekenen.
 • Verkregen begrotingen zijn gebaseerd op de huidige leeftijd en saneringsvorm, wijziging hierin kan andere verschuldigde bedragen tot gevolg hebben.
  Een afwijking van 15% op het totaalbedrag van de begroting is mogelijk en aan de begroting kunnen geen rechten worden ontleend.